Biểu mẫu
1. Quy định số 209/QĐ- ĐHBK " Quy định về đồ án tốt nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học" ngày 06/03/2017 2. Hướng dẫn số 30/HD-ĐHBK về trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các tài liệu học thuật của trường ĐHBK - ĐHĐN ngày 09/01/2017
1. Quy định về thuyết minh, khung tên bản vẽ ĐATN 2. Quy định nhãn đĩa CD 3. Quy định sản phẩm nộp DATN

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn