Quản lý môi trường đô thị

Giáo trình chính:

Tài liệu tham khảo

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Phạm Ngọc Đăng

NXB Xây dựng

2000

Qui hoạch xây dựng phát triển đô thị

Nguyễn Thế Bá

NXB Xây dựng

1999

Môi trường và ô nhiễm

Lê Văn Khoa

Nhà xuất bản Giáo dục

1995

Những định hướng trong quy hoạch môi trường. Tuyển tập nghiên cứu, Tập I, II, III

Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Đắc Hy, Phạm Khang

NXB Khoa học Kỹ thuật

1997

Qui chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường

Bộ xây dựng

NXB Xây dựng

2001

Các quy định pháp luật về môi trường (tập I, II, III, IV, V)

Bộ Tài nguyên và môi trường

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

1995, 1997, 1999,2001, 2004

Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2010, Hà Nội

Bộ Tài nguyên và môi trường

 

2010

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn