Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Giáo trình chính:

Tài liệu tham khảo

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Phạm Ngọc Đăng

Xây dựng

2000

Qui hoạch xây dựng phát triển đô thị

Nguyễn Thế Bá

Xây dựng

1999

Các công cụ quản lý môi trường

Đặng Mông Lân

Khoa học và Kỹ thuật

2001

Qui chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường

Bộ xây dựng

Xây dựng

2001

Báo cáo hiện trạng môi trường năm 2011 trước quốc hội

Bộ tài nguyên và môi trường

 

2001

Quản lý CTR: Chất Thải đô Thị

Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái

 

2001

Quản lý chất thải nguy hại

GS. TS. Lâm Minh Triết – TS. Lê Thanh Hải

Xây dựng

2006

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn